คำชี้แจง
  - แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์จัดทำเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด
  - ขอขอบคุณ ทุกท่านที่โปรดสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ ชาย หญิง
2.สถานภาพ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา อื่นๆ
3.ความถี่ในการใช้บริการ (6 เดือน) น้อยกว่า 10 ครั้ง 10-20 ครั้ง มากกว่า 20 ครั้ง ไม่เคยรับบริการ
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการให้บริการ
ข้อ รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
5
ดี
4
พอใช้
3
น้อย
2
ปรับปรุง
1
1 จำนวนอุปกรณ์สารสนเทศเพียงพอต่อการใช้งาน
2 อุปกรณ์สารสนเทศมีคุณภาพ มีความทันสมัยและหลากหลาย
3 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการระบบสารสนเทศ
4 มีระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย
5 การตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศ
6 มีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายอย่างเพียงพอ
7 ระดับความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
8 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
9 อัธยาศัย ความมีมนุษยสัมพันธ์และความเต็มใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
10 จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
11 การให้บริการยืม / คืน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 การให้บริการติดตั้ง ควบคุมดูแล อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 การให้บริการ คำปรึกษา แนะนำวิธีการ การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และผลิตสื่อการเรียนการสอน
14 การให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน
15 การตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในสภาพใช้การได้


ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรปรับปรุง


หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-2333,3270,3272