คำชี้แจง
- เพื่อร่วมกันดูแล รักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องทำงานและห้องน้ำ ของคณะมนุษยศาสตร์ งานบริหารทั่วไป ขอความร่วมมือจากท่านช่วยกรอกแบบประเมินฯ ตามความเป็นจริง เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
- ขอขอบคุณ ทุกท่านที่โปรดสละเวลาในการตอบแบบประเมินฯ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.สถานภาพ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา อื่นๆ
2.ประเมินห้อง ห้องเรียน ห้องทำงาน
3.สถานที่ อาคาร ชั้น    
 

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ

ความสะอาดของห้องเรียน / ห้องทำงาน


ข้อ หัวข้อที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ
สะอาดมาก
สะอาดดี
สะอาดน้อย
ไม่สะอาด
ต้องปรับปรุง
1 พื้นห้อง
2 ผนัง
3 เพดาน
4 ระเบียง
5 หน้าต่าง
6 ประตู
7 โต๊ะ
8 เก้าอี้
9 กระดาน
10 ไฟฟ้า
11 พัดลม
12 แอร์
13 ขยะ

ข้อเสนอแนะ

 


ความสะอาดของห้องน้ำ

  กรุณาเลือก    ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง

 

กรุณาเลือก อาคาร ชั้น

ข้อ หัวข้อที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ
สะอาดมาก/
มีทุกวัน
สะอาดดี/
มีเว้นวัน
สะอาดน้อย/
นานๆ มี
ไม่สะอาด/
ไม่มีเลย
ต้องปรับปรุง
1 กระจก
2 อ่างล้างมือ
3 โถปัสสาวะ
4 โถชักโครก
5 ผนัง / เพดาน
6 พื้น / ร่องห้องน้ำ
7 ขยะ / เศษกระดาษ
8 กระดาษชำระ
9 น้ำยา / สบู่ล้างมือ
**หมายเหตุ มีทุกวัน/มีเว้นวัน/นานๆ มี/ไม่มีเลย ใช้สำหรับการประเมินกระดาษชำระ และน้ำยา/สบู่ล้างมือ

ข้อเสนอแนะ

 


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3210,3270,3227