แบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


- แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง และจัดทำแผนการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กร ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง (** กรุณาตอบทุกข้อ **)

- ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร


ลำดับ ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
1. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความสำเร็จขององค์กร
2. ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด
3. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการทำงานท่านมีการสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
4. ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
5. ท่านเต็มใจที่จะทำงานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว หรือนำงานไปทำต่อที่บ้าน
6. ท่านนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
1. เมื่อคณะฯ ของท่านมีการพัฒนามากขึ้น ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย
2. ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่น ว่าท่านทำงานที่คณะฯ นี้
3. ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงคณะฯ ในทางที่ดี และเสียใจเมื่อกล่าวถึงในทางที่ไม่ดี
4. ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ อย่างสม่ำเสมอ
5. ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อคณะฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะฯ เป็นที่ตั้ง
6. ท่านมีส่วนช่วยทำให้คณะฯ มีความเจริญก้าวหน้า

ลำดับ ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.3 การดำรงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
1. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ อย่างสม่ำเสมอ
2. เมื่อท่านทำงานในคณะฯ นี้เป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
3. ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับคณะฯ นี้จนกว่าจะเกษียณอายุงาน
4. ท่านไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รับตำแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า
5. ท่านรักและมีความผูกพันต่อคณะฯ และมีขวัญกำลังใจที่ดี
6. ในอนาคตท่านคิดว่าคณะฯ จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันดับ 1 ของประเทศได้ส่วนที่ 3ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่องาน


ลำดับ ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.1 ขีดความสามารถและอัตรากำลัง
1. ความเพียงพอของบุคลากรในสายงานของท่านต่อการปฏิบัติภารกิจทุกด้านของคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
2. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตรงกับความรู้ ความสามารถและศักยภาพของท่าน
3. ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของท่าน ตรงกับสมรรถนะขององค์กร
4. งานที่ท่านทำมีความท้าทาย และช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะสามารถปรับปรุงหรือสร้างผลงานที่โดดเด่นหรือนวัตกรรมเหนือความคาดหมายให้คณะฯ ได้
5. คณะฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านบุคลากรใหม่เกี่ยวกับ การสรรหา /การคัดเลือก / การจ้าง การบรรจุแต่งตั้งที่ดีและส่งผลให้ได้บุคลากรที่มีศํกยภาพที่จะร่วมผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. คณะฯ มีกลยุทธ์ในการนำศักยภาพของบุคลากรทุกระดับมาใช้ในการพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม

ลำดับ ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.2 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
1. คณะฯ มีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และด้านการเรียนการสอน/การผลิตผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/การตีพิมพ์ผลงาน /สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ
2. คณะฯ ให้การส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. โอกาสในการเข้ารับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน โดยการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา ดูงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ
4. การประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม ยุติธรรม และเชื่อถือได้
5. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายของท่าน
6. ท่านคิดว่างานที่ทำอยู่ในขณะนี้ มีความก้าวหน้าและมั่นคง

ลำดับ ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.3 เพื่อนร่วมงาน
1. เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้คำปรึกษาปัญหาการทำงาน และช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ
2. ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
3. ท่านได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่จากบุคคลากรภายในหน่วยงาน
4. ท่านสามารถทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทำงานที่มีคุณภาพ
5. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความมุ่งมั่นร่วมกันว่าจะทุ่มเทการทำงานเพื่อคณะฯ
6. เพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจท่านทั้งภารกิจของที่ทำงานและภารกิจครอบครัว

ลำดับ ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.4 ผู้บังคับบัญชา
1. ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคลากรของคณะฯ เข้าใจในนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการบริหารงานของคณะฯ หรือแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจน
2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำหน่วยงาน
3. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบปัญหาในการทำงานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้
4. ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร
5. ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ให้คำแนะนำ และสอนงานท่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้ท่านมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงาน เพื่อให้งานของคณะฯ สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ลำดับ ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.5 การเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. รายได้ ค่าตอบแทน ที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานหรือภารกิจที่รับผิดชอบ
2. สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่ท่านได้รับตามสิทธิ์ มีความเหมาะสม
3. การบริการด้านสวัสดิการที่คณะฯ จัดให้ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพบุคลากร และระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆ
4. ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าสวัสดิการต่างๆ
5. หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. หน่วยงานมีการนำผลการได้รับรางวัลต่างๆ ของบุคลากร ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม

ลำดับ ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.6 อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
1. คณะฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านอาคารสถานที่ สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
2. สภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั่วไปในที่ทำงาน เช่น เสียง แสงสว่าง ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การถ่ายเทอากาศมีความเหมาะสม และส่งเสริมให้ท่านทำงานสะดวก และมีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการทำงาน
3. การจัดบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ห้องพักส่วนตัว ห้องพักผ่อนกลาง ห้องสุขา และร้านค้า ร้านอาหาร ที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานแห่งนี้
5. คณะฯ ให้การสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน หรือการทำงาน ของท่านอย่างเพียงพอ และมีความสะดวกในการนำไปใช้
6. คณะฯมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เช่นห้องสมุด และมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ช่วยให้ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ท่านสืบค้นความรู้ที่ใช้ในการทำงานและพัฒนาตนเอง ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วงานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3210,3270,3227