แบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


- แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง และจัดทำแผนการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กร ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง (** กรุณาตอบทุกข้อ **)

- ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป