คำชี้แจง
- ขอความกรุณาท่านตอบในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด (** กรุณาตอบทุกข้อ **)
- ขอขอบคุณ ทุกท่านที่โปรดสละเวลาในการตอบแบบสำรวจความสุข

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ ชาย หญิง
2.อายุการทำงาน 0-4 ปี 5-10 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึ้นไป
3.การดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บังคับบัญชา ไม่เป็นผู้บังคับบัญชา
4.ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ
5.สถานภาพผู้ประเมิน
6.สังกัด
 

ส่วนที่ 2 การประเมินความสุข


ข้อ หัวข้อที่ประเมิน ระดับความสุข
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ผู้บริหารระดับคณะให้ความเป็นกันเองกับข้าพเจ้า
2. ผู้บริหารระดับคณะรับฟังความคิดเห็นข้าพเจ้า
3. ข้าพเจ้าพอใจผู้บังคับบัญชาติดตามดูแลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
4. ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการแบ่งงานให้ลูกน้อง
5. ข้าพเจ้าคิดอยากลาออกจากงาน
6. งานที่ข้าพเจ้าทำมีกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เข้มงวด
7. เพื่อน ๆ ช่วยเหลืองานเมื่อข้าพเจ้ามีปัญหา
8. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของข้าพเจ้ามีความสนิทสนมเป็นกันเอง
9. มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหน่วยงาน
10. เจ้าหน้าที่แต่ละคนทำงานไม่เกี่ยวข้องกัน
11. ข้าพเจ้าพอใจในตำแหน่งที่ข้าพเจ้าทำอยู่
12. งานที่ทำเหมาะสมกับความสามารถและนิสัยของข้าพเจ้า
13. งานที่ทำมีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
14. ข้าพเจ้าได้รับค่าตอบแทนเพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว
15. ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือและปกป้องข้าพเจ้า
16. ข้าพเจ้ามีโอกาสถูกย้าย หรือให้ออกจากงานที่ทำ
17. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้ความสามารถ
18. ผู้บริหารระดับคณะจัดบรรยากาศการทำงานได้เหมาะสม
19. เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานมีความเหมาะสมกับข้าพเจ้า
20. ข้าพเจ้ามีโอกาสชี้แนะให้ปรับปรุงสภาพการทำงาน
21. การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีมีความยุติธรรม
22. ข้าพเจ้าพอใจกับการประเมินผลการทำงานของข้าพเจ้า
23. ผู้บริหารระดับคณะชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม
24. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานที่ทำมีความท้าทาย
25. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานที่ทำมีความซ้ำซาก
26. ข้าพเจ้าอยากให้มีการหมุนเวียนกันทำงาน
27. ข้าพเจ้าได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ
28. ข้าพเจ้าภูมิใจที่ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
29. บุคคลในหน่วยงานเห็นความสำคัญของข้าพเจ้า
30. มีงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เข้ามาขัดจังหวะการทำงานของข้าพเจ้า
31. ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
32. ข้าพเจ้าอยากให้องค์กรของข้าพเจ้าเจริญรุดหน้ากว่าองค์กรอื่น
33. ข้าพเจ้ายินดีเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้องค์กรก้าวหน้า
34. ข้าพเจ้ามีอิสระในการเลือกทำงานใด ๆ ก่อนหรือหลังได้
35. ข้าพเจ้าพอใจในขั้นตอนและความรวดเร็วของการเบิกจ่ายงบประมาณจากคณะ
36. ระบบความก้าวหน้าและสวัสดิการที่ข้าพเจ้าได้รับบริการจากคณะฯ มีความรวดเร็ว
37. บุคลากรสายวิชาการพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
38. บุคลากรสายปฏิบัติการพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร

ท่านอยากให้คณะมนุษยศาสตร์
มีการพัฒนาในด้านใดบ้าง

 


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3210,3270,3227