คำชี้แจง
- ขอความกรุณาท่านตอบในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด (** กรุณาตอบทุกข้อ **)
- ขอขอบคุณ ทุกท่านที่โปรดสละเวลาในการตอบแบบสำรวจความสุข

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ ชาย หญิง
2.อายุการทำงาน 0-4 ปี 5-10 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึ้นไป
3.การดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บังคับบัญชา ไม่เป็นผู้บังคับบัญชา
4.ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ
5.สถานภาพผู้ประเมิน