แบบประเมินการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน

ตำแหน่งเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบประเมินการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน

ตำแหน่งเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบปีที่ 3 ของการประเมินการบริหารงาน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดแนวทางในการประเมินและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่งโดยให้มีการประเมินผลการบริหารในตำแหน่งที่ผ่านมาของแต่ละปีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันครบรอบปีของการดำรงตำแหน่ง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน นั้น

          ในการนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินฯ อย่างทั่วถึง จึงขอแจ้งให้บุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ทุกคน เข้าตอบแบบประเมินการปฏิบัติงาน บนระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-943208