เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ More »

ช่องทางการติดต่อ

สามารถติดต่องานบริการการศึกษาได้ที่ชั้น 1 ของตึก HB7 คณะมนุษยศาสตร์ค่ะ More »

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ค่ะ More »

ระบบสืบค้นตารางสอบออนไลน์

ใกล้สอบแล้ว นักศึกษาอย่าลืมตรวจสอบการสอบของตัวเองนะค่ะ More »

เว็บไซต์เดิมของงานบริการการศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมของงานบริการการศึกษาได้นะค่ะ More »

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน(เพิ่มเติมครั้งที่ 5)

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน(เพิ่มเติมครั้งที่ 6)

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน(เพิ่มเติมครั้งที่ 7)

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน(เพิ่มเติมครั้งที่ .8)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 5)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 6)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 7)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ .8)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 9)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 10)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 11)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 12)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 13)

ประกาศ มช.เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 14)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

ประกาศ มช.เรื่อง กระบวนวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน STAT 264 และ AS 311

 

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลสรุปการประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี

แนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิตกระบวนวิชา

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปิดภาคฤดูร้อน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554

ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2554

ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553

ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ.2553

ประกาศ มช.เรื่อง หลักสูตรนานาชาติ

มชท. 92 ปีการศึกษา 2555

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับปีการศึกษา 2555

สาขาวิชา จิตวิทยา

สาขาวิชา ภาษาจีน

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชา บ้านและชุมชน

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์

สาขาวิชา ปรัชญา

สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชา ภาษาไทย

สาขาวิชา ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

สมุดระเบียนประวัตินักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การรับนักศึกษาชาวไทยภูเขา

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับปีการศึกษา 2555

แจ้งผลพิจารณาการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

แจ้งผลพิจารณาการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

สรุปผลพิจารณารับนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

โควตาปกติ

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับปีการศึกษา 2555

ตารางคะแนนสูง-ต่ำ ในแต่ละคณะ / สาขาวิชา ปีการศึกษา 2555

การกำหนดวิชาสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2555

แจ้งรายละเอียดการกำหนดวิชาสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบในการสอบคัดเลือกนักเรียน ในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555

แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555

แจ้งรายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

ตารางวิชาสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2555

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม การสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555

เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2555

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตา 55 (ณ วันที่ 24 มกราคม 2555)

นักศึกษาผู้พิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับปีการศึกษา 2555

กำหนดวัน/ เวลาสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2555

แจ้งผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ปีการศึกษา 2555

แจ้งผลพิจารณาการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาพิการ ในปีการศึกษา 2555

แจ้งผลพิจารณาการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาพิการ ในปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

แจ้งผลพิจารณาการรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาพิการ ในปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

สรุปการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2555

นักศึกษาทุนอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับปีการศึกษา 2555

แจ้งผลพิจารณาการรับนักศึกษาตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2555

เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

อัตรารับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

สรุปจำนวนรับนักศึกษาตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์

การรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555

การรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

แบบฟอร์มแจ้งผลพิจารณาการรับนักศึกษา ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2” ปีการศึกษา 2555

เด็กดีมีที่เรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับปีการศึกษา 2555

แจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ

กำหนดเงื่อนไข/ เกณฑ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 เป็นกรณีพิเศษ

แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

การย้ายสาขาวิชา/ย้ายคณะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 เรื่องการย้ายสาขาวิชา

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ ปีการศึกษา 2552

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ ปีการศึกษา 2553

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554(เพิ่มเติม)

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554(เพิ่มเติม)

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook