Heading1

การจัดการความรู้

เว็บไซต์ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม หรือ สคส เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงและแกนนำจุดประกายการจัดการความรู้ของสังคม จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการ บริษัท กลุ่ม เครือข่าย และชุมชน ได้เข้ามาปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานผลักดันร่วมกัน

เว็บไซต์ของงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

แหล่งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฐานข้อมูลงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์

แหล่งรวบรวมงานวิจัยคณาจารย์บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การวิจัยและพัฒนามีความสำคัญต่อทุกมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว